100 lat

Link do strony uczniów.

Projekt - Automat biletowy

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/177483/v/latest/t/student-canon/m/iwePopYOpl

Projekt - Duszek znajduje wyjście z labiryntu

https://epodreczniki.pl/a/DxLnIBXxm

      

   

Utrwalanie wiadomości z działy II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

Ocena dopuszczająca

Skład powietrza

Stała zawartość                                                                                                                                     Zmienna zawartość

…………………………………………                                                                              …………………………………………….

…………………………………………                                                                              …………………………………………….

właściwości fizyczne

Właściwości chemiczne

Tlen

Tlenek węgla(IV)

Azot

Argon

Woda to związek chemiczny H2O …………………………………………………………………………………………………………………

Na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wodorki to …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obieg tlenu i tlenku węgla(IV) w przyrodzie

 

Znaczenie powietrza ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Znaczenie wody …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Znaczenie  tlenu, tlenku węgla(IV) ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak można wykryć tlenek węgla(IV)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak zachowują się substancje  higroskopijne ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reakcje chemiczne

Rodzaje reakcji chemicznych

Przykłady

Reakcja syntezy

kilka substratów→   jeden produkt

Reakcja analizy

jeden substrat →  kilka produktów

Reakcja wymiany

kilka substratów →  kilka produktów

Spalanie to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

substrat  to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

produkt reakcji chemicznej to …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej

określa typy reakcji chemicznych

Tlenki to ………………………………………………………………………………………………………………………..

       
       
 
     
 

 

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Rodzaje   zanieczyszczeń powietrza

skutki zanieczyszczeń powietrza

……………………………………………………………………………………………………….

różnicę między reakcjami egzo- i endoenergetyczną

…………………………………………………………

.……………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

podaje przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych

………………………………………………………………………………………………………

……………….........................................................................................................................

 efekty towarzyszące reakcjom chemicznym ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ocena dostateczna

projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów

wymienia stałe i zmienne składniki powietrza

oblicz przybliżoną objętość tlenu i azotu,  np. w sali lekcyjnej

Dane:                                      Szukane:                                                Obliczenia

………..                                 ……………….

…………                               ……………..

Otrzymanie tlen

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Gazy szlachetne

właściwości fizyczne

Właściwości chemiczne  

Hel- He

Neon - Ne

Argon – Ar

Krypton - Xe

Przykłady wodorków niemetali

………………………………..             …………………………………………               ……………………………………………

Na czym polega proces fotosyntezy

…………………………… +……………………………….→……………………………….+ ……………………………………

Azotu

Tlenu

Wodoru

Tlenku węgla (IV)

Gazu szlachetnego

Zastosowanie

otrzymywania tlenku węgla(IV) (na przykładzie reakcji węgla z tlenem)

……………………………… +…………………………………→…………………………………..

reakcja charakterystyczna  to: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc

co to jest efekt cieplarniany

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

o to są kwaśne deszcze

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

o to jest dziura ozonowa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

rolę wody i pary wodnej w przyrodzie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

właściwości wody

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Higroskopijność to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej

wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne

otrzymywanie wodoru (w reakcji kwasu chlorowodorowego z metalem)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sposób identyfikowania

Wodór

tlen

Tlenek węgla (IV)

źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reakcje egzotermiczna ……………………………………………………………………………………………………………………………

 endoenergetyczne…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena dobra

określa, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne

wykonuje obliczenia dotyczące zawartości procentowej substancji występujących w powietrzu

– wykrywa obecność tlenku węgla(IV)

– opisuje właściwości tlenku węgla(II)

wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym życiu

– podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska

wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady

określa zagrożenia wynikające z efektu

cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych opadów

proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się dziury ozonowej i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

projektuje doświadczenia, w których otrzyma tlen, tlenek węgla(IV), wodór

– projektuje doświadczenia, w których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru

zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów reakcji chemicznych

podaje przykłady różnych typów reakcji chemicznych

wykazuje obecność pary wodnej w powietrzu

omawia sposoby otrzymywania wodoru

podaje przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych

– zalicza przeprowadzone na lekcjach reakcje do egzo- lub endoenergetycznych

Ocena bardzo dobra

otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji węglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym

– wymienia różne sposoby otrzymywania tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru

– projektuje doświadczenia dotyczące powietrza i jego składników

uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu

uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu  z parą wodną, że woda jest związkiem chemicznym tlenu i wodoru

planuje sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami

identyfikuje substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych

wykazuje zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. podaje przykłady dziedzin życia, których rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego

ocena celująca

– opisuje destylację skroplonego powietrza


Chemia

Pory roku

Pory roku

Pory roku

Pory roku

Pogoda

Organizmy