dziennik UONET +

                                                             

                                                  vulcan

                                  https://uonetplus.vulcan.net.pl/wloclawek 

 

 

 

 

Pracujemy w szkole przyjaznej dla dziecka, w której czuje się ono bezpieczne i ma szansę indywidualnego rozwoju. Od roku szkolnego 2000/2001 wdrażamy ideę integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez organizację klas integracyjnych. Liczebność takiej klasy wynosi 15 – 20 osób, co zapewnia komfort nauki dzieciom zdrowym, a dzieciom mniej sprawnym ułatwia poznawanie świata na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i nauczyciel specjalista. Zadanie nauczyciela specjalisty jest wspomaganie procesu nauczania dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć integrujących grupę. Każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

W naszej szkole obecnie uczy się 33 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W br. szkolnym jest 5 klas integracyjnych.

Klasa integracyjna to sposób edukacji dla osób niepełnosprawnych, sposób, który pozwala najlepiej i najefektywniej wejść w społeczeństwo i funkcjonować w nim na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej dzieci uczą się na co dzień tolerancji, akceptacji, otwartości na drugiego człowieka, wyzbywają się egocentryzmu, uczą szacunku dla wolności osobistej i ogólnoludzkiej. Dzieci niepełnosprawne uczą się również w oddziałach ogólnodostępnych. Ich pracę i rozwój wspierają asystenci.

Obecność dzieci niepełnosprawnych w szkole wpływa na kształcenie postaw moralnych młodzieży, która jest pozbawiona uprzedzeń i potrafi w sposób mądry współdziałać z każdym człowiekiem. W klasie integracyjnej uczniowie modelują swoje osobowości i rozwijają się poprzez wspólne doświadczenia. Współtworzenie klasy integracyjnej daje uczniowi pełnosprawnemu możliwość wykazania się samodzielnością, umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach, realizacji swoich pomysłów, sprawdzenia się w kontaktach z mniej sprawnym kolegą. Niewspółmierne są wartości moralne osiągnięte przez dziecko w sferze intelektualnej – świadomość, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, nie będzie wywoływać w dzieciach współczucia, lecz stanie się moralnym, zwykłym działaniem.

W naszej szkole stworzyliśmy bardzo dobre warunki do kształcenia dzieci z różnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. Dysponujemy trzema salami komputerowymi, salą multimedialną. Sale lekcyjne w klasach młodszych wyposażone są w tablice interaktywne. Utworzyliśmy Salę Integracji Sensorycznej, która pozwoli zastosować metodę Integracji Sensorycznej (SI) - nowoczesną i bardzo skuteczną formę diagnozy i terapii dzieci opierającą się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

Jako jedyna szkoła we Włocławku posiadamy sprzęt do prowadzenia treningu uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa. Dziecko niepełnosprawne ma zapewnione udział w zajęciach wspierających jego rozwój, takich jak: rewalidacja, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (koła przedmiotowe, artystyczne, informatyczne).

Włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska ludzi zdrowych jest niezwykle ważne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole odbywa się corocznie Dzień Integracji – uczniowie uczestniczą w imprezach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i warsztatach tematycznych prowadzonych także z udziałem osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem takich spotkań jest zawsze integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych oraz wspaniała zabawa.

 

mt_gallery: Integracja w SP 20